esca
| Google translate: CA NL EN FR DE IT PT ES
|

Col.leccions

Les col.leccions del Museu Arxiu Tomàs Balvey estan impregnades d’un esperit arxiver i museístic característic del segle XIX, marcades per una gran heterogeneïtat, a mig camí entre els gabinets de curiositats d’època romàntica i els museus d’etnologia més moderns, que testimonien l’interès i la personalitat del seu creador, Tomàs Balvey i Bas.

Una selecció d’aquest fons, organitzada en col.leccions i amb l’objectiu de donar a conèixer l’esperit fundacional i recol·lector del creador del Museu Tomàs Balvey, és la base de l’exposició permanent dedicada a Tomàs Balvey col·leccionista. La resta d’elements i d’objectes es troben en dipòsits i magatzems oberts als investigadors prèvia sol·licitud.

Arxiu (documental, fotogràfic i hemerogràfic)

L’arxiu del museu aplega un important i divers patrimoni documental, bibliogràfic, fotogràfic i hemerogràfic referent a la història del municipi. És fruit de la tasca de recopilació de Balvey, que va adquirir, demanar i fins i tot salvar de la destrucció nombrosos fons documentals. Aquests, ampliats amb noves aportacions, formen ara l’Arxiu del Museu, un fons tancat i dependent de l’Arxiu Municipal que conté documents únics per conèixer la història local.

Numismàtica

Les col.leccions de numismàtica del Museu reuneixen una petita col.lecció de monedes formada per més de cent vuitanta-cinc peces que inclouen des de testimonis d’època ibèrica fins a l’actualitat.

Geologia i Paleontologia

L’origen de les col.leccions de paleontologia i de geologia es troben en una primera col.lecció realitzada per l’avi de Tomas Balvey. Un fons que es va anar engrandint gràcies a donacions diverses, i que aplega avui prop de sis-cents quaranta exemplars de fòssils i els gairabé tres-cents exemplars de roques i minerals de procedència molt variada, si bé la majoria són originaris de Catalunya i alguns de Cardedeu.

Etnologia

La col.lecció d’etnologia, petita però prou diversa, recull exemplars procedents, la majoria, d’antigues colònies espanyoles de finals de segle XIX i són un testimoni de l’interès per col·leccionar objectes considerats exòtics a ulls dels occidentals. Molts dels que conserva el Museu van ser donats per famílies d’estiuejants que les adquirien en viatges o estades a les colònies africanes i d’ultramar.

Armes

La col.lecció d’armes i d’equips militars és variada i conté des d’armes blanques -espases, punyals i navalles, entre altres- a equips de cacera i, sobretot, armes de foc i municions: carrabines, terceroles i baionetes d’ús militar així com un nombre reduït de pistoles i algunes armes d’altres cultures, un conjunt que exemplifica les clàssiques col.leccions d’armes, tant característiques dels segles passats.

Arqueologia

La col.lecció d’arqueologia recull una mostra de materials procedents de diversos jaciments del municipi recol·lectats per Tomàs Balvey, que va iniciar els primers treballs i recerca en arqueologia a Cardedeu. Va detectar i inventariar bona part dels jaciments del terme municipal, d’entre els quals destaca la descoberta d’una antiga vil·la romana al Pla de les Parets. De les restes arqueològiques destaquen un petit conjunt d’ascles de sílex, puntes de llança i destrals de mà d’època prehistòrica i una gran quantitat de fragments ceràmics d’època romana: fragments d’àmfora, pondus, llànties i un fragments de baix relleu amb el cap d’un guerrer, recollit prop de la masia de Can Bellsolà de Cardedeu.

Ciències Naturals

Les col.leccions de zoologia procedeixen de donacions diverses i de particulars. Alguns espècimens van ser recollits pels voltants de Cardedeu per caçadors i voluntaris animats per Tomàs Balvey, amb la voluntat de completar les col.leccions del Museu i de proporcionar nous materials d’estudi i coneixements als escolars de la vila. D’altres són fruit d’intercanvis i donacions entre museus i institucions científiques del moment. Actualment la col.lecció reuneix prop de vuitanta exemplars d’aus i uns vint-i-cinc exemplars de mamífers naturalitzats.

Indumentària

La indumentària va ser una de les primeres col.leccions que va reunir Tomàs Balvey a partir de les robes antigues de la seva mare i va incrementar-la amb donacions posteriors, moltes procedents de famílies locals i de la colònia d’estiuejants. La col.lecció conserva prop de quatre-cents trenta-cinc objectes, majoritàriament del segle XIX i principis del segle XX. En destaquen els vestits femenins, armilles, bastons, ombrel·les i paraigües, i una interessant col.lecció de xals i mantons, mitges, guants i altres objectes d’ús personal com ulleres, rellotges de butxaca o ventalls.

Ceràmica

La col.lecció de ceràmica decorada permet fer un recorregut per la història de la ceràmica catalana, des del segle XVI fins el segle XIX. Escudelles, plats, safates i rajoles són testimoni de l’evolució de tècniques, de tipologies i de formes decoratives que van caracteritzar les vaixelles i rajoles de mostra. industrials produïdes pels ceramistes catalans al llarg d’aquests segles. Un conjunt heterogeni de peces procedents, la majoria, de famílies de Cardedeu.

Escultura i Pintura

Les col.leccions d’art antic estan formades per un nombre reduït d’objectes, escultures i pintures, procedents, la majoria, del municipi de Cardedeu.
La col.lecció d’escultura reuneix un total de vint-i-un elements, la majoria de temàtica religiosa i procedents de l’església parroquial de Cardedeu, de capelles particulars o de capelles de carrers del municipi i entorn. Un conjunt de valor des del punt de vista històric i testimonial essent dels pocs exemples conservats d’escultura religiosa del municipi.

Món Domèstic, eines i equips

La col.lecció d’objectes d’ús domèstic és la més variada i heterogènia de totes les del Museu. Hi trobem des de piletes d’aigua beneïda i crucifixos de capçalera fins a una col.lecció de llumeneres i atuells en bronze i coure; des de llums i candeles fins a planxes, clemàstecs, graelles o escalfallits, i una curiosa col.lecció de panys i claus. Tots ells tenen en comú la seva procedència local. I és que tot el que feia referència a la vida de la població tenia interès per a Tomàs Balvey.

Mecanismes, eines i equips

Una primera col.lecció d’eines i d’equips d’oficis tradicionals també va ser iniciada per Balvey i complementada i augmentada més recentment. Avui aplega des de bancs d’espardenyer a eines del camp i eines i accessoris dels oficis de boter, de sabater, de taverner… així com diverses màquines de cosir, de tricotar, balances i fins i tot màquines d’escriure i de fotografiar.

Escultura en Pedra

La col.lecció d’escultura i elements arquitectònics procedents d’edificis de Cardedeu recull des de llindes i finestres conopials fins a capitells i mènsules, procedents de l’església parroquial, de capelles i també de cases particulars. Són un exemple més de l’interès de Balvey per qualsevol referència i testimoni de la història antiga de Cardedeu.

Mobiliari

La col.lecció de mobiliari del Museu Tomàs Balvey reuneix molt pocs elements, tret d’un llit policromat del segle XVIII, un parell de caixes de núvia i una singular caixa de mariner, i són tots herència de la família Tomàs Balvey i Bas.